07-05-2018

Buitenlandse BTW terugvragen

 

Deze factsheet is ook beschikbaar in PDF.

 

Ondernemers trekken de BTW die ze betalen af, voor zover ze met BTW belaste prestaties verrichten (en voldoen aan de andere aan aftrek van BTW gestelde voorwaarden).

In je Nederlandse BTW-aangifte mag je alleen Nederlandse BTW aftrekken. Hoe krijg je de BTW terug, die je als ondernemer in het buitenland hebt betaald?

Buitenlandse BTW

We hebben het over de BTW die je betaalt aan een in een andere lidstaat van de EU gevestigde ondernemer en die deze ondernemer afdraagt in het land waar hij is gevestigd.

Voorbeeld

Je rijdt met je vrachtwagen kriskras door Europa en besluit om in Duitsland te tanken. De exploitant van het Duitse tankstation brengt je dan Duitse MehrwertSteuer (BTW) in rekening en draagt die belasting af aan de Duitse fiscus. Deze buitenlandse belasting mag je niet terugvragen in je Nederlandse BTW-aangifte.

Buiten de EU

Betaal je BTW in een land buiten de Europese Unie (EU), dan moet je in de regelgeving van dat land duiken om te bekijken of je recht hebt op teruggaaf van die BTW. Deze regels verschillen per land. Vaak moet je al bij je vertrek uit het betreffende land je verzoek om teruggaaf indienen.

Soms kun je ook als particulier BTW terugontvangen. Omdat de BTW beoogt om consumptie te belasten, geldt dat meestal niet voor tijdens je verblijf in het buitenland afgenomen diensten. Maar vaak wel voor de goederen die je meeneemt.

Voor zover je goederen meeneemt uit een land buiten de EU ben je bij het in de EU brengen van die goederen invoer-BTW verschuldigd. Je moet daarvoor zelf aangifte doen bij je terugkomst in Nederland. Dat doe je bij de douane (ondernemers met een vergunning kunnen de invoer-BTW verleggen naar hun binnenlandse BTW-aangifte). Invoer-BTW is uiteraard niet verschuldigd wanneer je een vrijstelling toe kunt passen.

Binnen de EU

In de EU worden veel goederen en diensten binnen de ondernemersketen al vrij van BTW gemaakt door de toepassing van:

  • verleggingsregelingen en;
  • het systeem van intracommunautaire transacties.

De in een andere lidstaat betaalde en terug te vragen BTW betreft dan ook:

  • diensten die voor de BTW in de betreffende lidstaat worden verricht;
  • goederen waarvan niet aanstonds duidelijk is dat ze naar Nederland zullen worden overgebracht.

Voor het terugvragen van BTW die een ondernemer betaalt in een andere EU-lidstaat moet onderscheid worden gemaakt tussen ondernemers die wel en die niet in de betreffende lidstaat als BTW-ondernemer zijn geregistreerd.

Geregistreerd in de andere EU-lidstaat

Als je als BTW-ondernemer bent geregistreerd in de EU-lidstaat waar je de BTW hebt betaald, moet je die BTW terugvragen via de BTW-aangiften die je in de betreffende lidstaat indient.

Ben je in de andere EU-lidstaat niet geregistreerd, maar zou dat wel moeten, dan wordt je verzoek om teruggaaf van BTW geweigerd. Je moet je dan alsnog registreren.

Geen registratie in de andere EU-lidstaat

Dan mag je de BTW terugvragen in de betreffende EU-lidstaat. Het verzoek daartoe dien je in via een door de Nederlandse Belastingdienst daartoe beschikbaar gesteld internetportaal: https://eubtw.belastingdienst.nl/netp/. Per lidstaat doe je een apart verzoek. Dat kan niet op papier.

Je moet daarvoor een aparte gebruikersnaam en wachtwoord hebben. Zorg dat je die tijdig hebt geactiveerd. Je vraagt dit hier aan: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/aanvraag_inlog_eubtw/.

LET OP: als je in Nederland uitsluitend van BTW vrijgestelde prestatie verricht of bent ontheven van administratieve verplichtingen, kun je geen BTW terugvragen in andere lidstaten van de EU.

Termijnen en drempels

Je kunt je verzoek om teruggaaf van in een andere lidstaat van de EU betaalde BTW indienen:

  • na afloop van een kalenderjaar (de terug te ontvangen BTW moet dan € 50 of meer bedragen);
  • tijdens het kalenderjaar en in dat geval:
    • moet het verzoek een periode van tenminste 3 maanden omvatten en;
    • de terug te ontvangen BTW € 400 of meer bedragen.

Je moet je verzoek hebben ingediend vóór 1 oktober van het jaar volgend op het jaar waarop het betrekking heeft. Je verzoek voor in 2017 betaalde buitenlandse BTW moet derhalve uiterlijk 30 september 2018 zijn ingediend.

Buitenland werkt af

De Nederlandse Belastingdienst doet een aantal controles en stuurt je verzoek digitaal door aan de fiscus van de lidstaat waar je het verzoek doet.

Daar wordt je verzoek verwerkt. Je ontvangt een beschikking vanuit het land waar je de buitenlandse BTW hebt betaald.

Je krijgt binnen 4 maanden na het indienen van je verzoek bericht. Als voor de afwikkeling meer informatie nodig is, wordt de verwerkingstermijn verlengd naar maximaal 8 maanden. Als je verzoek (deels) wordt toegewezen, wordt de te ontvangen BTW vervolgens binnen 10 dagen aan je uitbetaald. Tegen een (deels) afwijzende beschikking kan bezwaar worden gemaakt.

Toekomstmuziek

Binnen de Europese Unie zou dit allemaal wat gemakkelijker moeten kunnen. De BTW is immers in alle lidstaten van de Unie gestoeld op dezelfde EU-richtlijnen en -verordeningen.

Het zou daarom mogelijk moeten zijn dat een ondernemer ook de in een andere lidstaten betaalde BTW verwerkt in de BTW-aangiften van zijn vestigingsland. De lidstaten kunnen dit dan onderling met elkaar afrekenen.

Echter ontbreekt in de Unie helaas nog aan het daarvoor benodigde vertrouwen. Aan de kant van de afdracht van BTW worden hier wel stapjes gezet. Daar worden “one stop shop”-systemen ingevoerd, waarmee de in andere lidstaten verschuldigde BTW wordt aangegeven en afgedragen in de lidstaat waar de ondernemer is gevestigd.

 

Deze notitie is bedoeld om een regeling in grote lijnen uiteen te zetten. Met het oog op de leesbaarheid zijn zaken daarom vereenvoudigd weergegeven. VWGNijhof accountants en belastingadviseurs is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen die naar aanleiding van deze notitie wel of niet zijn uitgevoerd.